REFERENSER

Miljögeoteknik

2012 Aspängen, Norrköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2012 Åbymoskolan, Norrköping. Miljöteknisk markundersökning.

2012 Tysslinge, Södertälje. Miljöteknisk markundersökning.

2012 Högåsens vattenskyddsområde. Miljögeoteknisk markundersökning.

2011 SSAB, Oxelösund. Miljögeoteknisk undersökning.

2011 Södertälje hamnstation. Miljögeoteknisk undersökning.

2011 SAPA profiler, Finspång. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Spårbyte och ballastrening Strångsjö - Simonstorp. Mljögeoteknisk undersökning.

2010 Falerum. Miljöprovtagning.

2010 Stohagen 7, Norrköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Hävla 3-1, Finspång. Miljögeoteknisk utredning.

2010 Brageskolan, Danderyd. Miljöteknisk markundersökning.

2010 SAPA profler. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Stohagsgatan, Norrköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Högåsens vattenskyddsområde. Miljögeoteknisk undersökning. 

2009 Hävla 3:1, Finspångs kommun.Miljöteknisk markundersökning

2009 Nationaldagen 3, Linköpings kommun. Miljöundersökning

2009 Lönsboda. Miljöprovtagning

2009 Norrköping Depå, Hanholmsgatan. Miljöprovtagning

2008 Östgötafrakt, Mjölby. Miljögeoteknisk undersökning.

2008 Smålandsstenar - Miljöprovtagning

2008 Industrigatan 11 och 13, Linköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2007 Miljöundersökning - Gåsåker 2:6, Arkösund - Kv. Krogen, Norrköping.

2006 Miljöundersökning - Glasstaven 2, Linköping - Slottshagen 2:1, Norrköping - Slottshagen 2:9, Norrköping.

2006 Norrköpings kommun, Kv. Krogen, Norrköping. Geoteknisk undersökning för kvarter i innerstad. Miljöteknisk markundersökning med PID-mätningar och screeninganalyser.

2005, Miljöteknisk undersökning Sune Eriksson AB, Norrköpings kommun. Undersökningen av petroleumprodukter och tungmetaller i jord. Miljö-provtagningar och PID-analyser 05.06.

2005, Eltel Networks, Ingelsta industriområde. Geoteknisk undersökning för elstolpar.

2005, EkoPerspektiv AB, Tjustbanan km 41+9751, Åtvidaberg. Geoteknisk undersökning. PM rördrivning under SJ.

2004, Miljöteknisk undersökning och sanering Norsk Hydro Olje AB: Kv. Veden, Norrköpings kommun. Undersökningen av petroleumprodukter och tungmetaller i jord. PID-analyser 04.06 - 04.10.

2004, Miljöteknisk undersökning: Händelö 2:40 m.fl., Norrköpings kommun. Undersökningen av med screening-analyser för i jord 04.05 - 04.08.

2004, IBI Sverige AB, Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Miljöteknisk markundersökning.

2004, Norrköpings kommun, Händelö 2:40 m.fl., Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc.

2004, Valdemarsviks kommun, Grännes, Valdemarsviks kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Stabilitetsutredning.

2003, Miljöteknisk undersökning:kv. Navbandet 1, Linköpings kommun. Hackefors poslinsfabrik. Undersökningen av petroleumprodukter och tungmetaller i jord och betong. 03.10 - 03.12.

2003, Miljöteknisk undersökning: Slottshagen 2:9, Norrköpings kommun. Hydro Agri AB
Undersökningen av eventuell förorening av syra. 03.01 - 03.02

2003 Miljöteknisk undersökning: Händelö 2:4, Norrköpings kommun. Lantmännen
Undersökningen av eventuell förorening mht petroleumprodukter.

2003, PEAB Sverige AB, Kv. Höjden 15, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till ombyggnad etc.

2002, Stadspartner AB. Ljungsbroravinen, Linköpings kommun. Geoteknisk undersökning med hänsyn till stabilitet för planerad damm etc.

2001, Miljöteknisk undersökning: Nedlagda bensinstationer i Norrköpings och Linköpings kommun. Envipro Miljöteknik AB

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Butängen 1:1 (del av kv. Alholmen), Slottshagen, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning för stabilitetsförhållanden etc.

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Humpegårdsområdet, Norrköping. Geoteknisk undersökning samt inför detaljplanearbete ge synpunkter på lämplig grundläggning av byggnader med hänsyn till sättningar från hus och eventuella uppfyllningar etc.

2001, Vägverket, Svärtinge, stabilitetsutredning.

2000, Miljöteknisk undersökning Aneby, Motala. Golders.
Miljögeoteknik

2000, Göta kanalbolag, Mem skred kajkonstruktion.

2000, Skanska, Fiskekajen, Valdemarsvik.

2000, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

2000, Linköpings kommun, Holmenområdet. Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

2000, Linköpings kommun, Hackeforsdiket Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

1999, Fastighetsbolaget Duvkullen, Vårgård, Linköpings kommun Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys mot Stångån för planerad bostadsbyggnation.

1997-98, Banverket, Vagnhärad stationsområde. Utredning av stabilitetsförhållandena för befintlig järnvägsbank mot Trosaån i Vagnhärad 9705-9706 i samband med det stora skredet. Stabilitetsutredningen pågår fortfarande.

1997, Tekniska kontoret, Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys med anledning av markrörelser å Stora Solskina.

1997, Norrköping Miljö o Energi AB, Geoteknisk undersökning för bränsleberedningsanläggning på kommunala sopdeponin Häradsudden.

1995 ,Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för planerade dammar å Hamra.

1995-97, Norrköpings kommunala Renhållning AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys samt projektering av lak- och dräneringsvattenanläggning å kommunens sopdeponi Häradsudden. Utredning av lakvattnets rörelse söderut mot Borlejasjön.

1994, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

1992, Norrköpings kommun Renhållning AB, Geoteknisk undersökning för byggnader och omlastningsplatser.

1992, Norrköpings Kraft AB, Förprojektering och geohydrologisk undersökning för kolaskedeponi Händelö.

1991, Materialmännen Västervik, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för industritomt Gamleby.

1991, Norrköpings kommun, Geoteknisk och geohydrologisk undersökning stabilitetsanalys Yxbacken för planerad utbyggnad.

1991, Sune Eriksson AB, Norrköping, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser för industritomt.

1986, Söderköpings kommun, Hjelmsborgstippen. Stabilitetsundersökning efter markbrott i samband med utfyllnad.

1985, Söderköpings kommun, Grund- och stabilitetsundersökning för kommunförråd.

1984-93, Norrköpings Kraft AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser samt dagvattenprojekteringför kolaskedeponi å kv. Remmaren, Händelö.

1984, Söderköpings kommun, Komunala sopdeponin Hjelmsborgstippen. Geoteknisk undersökning och stabilitetsundersökning för dagvattenledning.

1983, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning Ågatan-Storån.

1981, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning för industriområde Hamra.


Geoteknik bro/järnväg/väg:

Tjustbanan bandel 845 Bjärka säby - Västervik. stångådalsbanan bandel 841. Tillståndsbedömning dagvattentrummor, geotekniska undersökningar. 2010-2012.

Spårbyte och ballastrening Strångsjö - Simonstorp 2010 09-11.

Hjo - geoteknisk utredning dagvattentrumor 2010 07-08.

Bytespunkt Svanhagen - geoteknisk utredning - bygghandling. 2010 05-06.

Rördrivning för elkablar Vattenfall under järnvägen i Flen 2010 03-04.

Geoteknik för rördrivning under järnvägen Flen km 62+849. 2010-04.

Tjustbanan bandel 845 Bjärka Säby – Västervik. Tillståndsbedömning 214 dagvattentrummor. Juli 2009 – juni 2010.

Västra stambanan bandel 414 Gnesta - Katrineholm km 73 – 13. Projektering och stabilitetsutredning trummor. maj 2009 – dec 2009.

Finspångsbanan bandel 563. Projekteringsuppdrag Va-frågor. Geoteknik rördrivning. 0803 – 0805

Mälarbanan km 125 Dingtuna. Projekteringsuppdrag VA. Mar 2007 – apr 2007.

Västra stambanan km 54 Mölnbo. Projekteringsuppdrag VA. Feb 2007 – mar 2007.

Stångådalsbanan km 57 Kisa. Projekteringsuppdrag VA, tillståndsbedömning. 0611 - 0612

Södra Stambanan. Sträckan Okna – Mjölby. Km 195 – 261. Beskrivning, besiktning, kartering trummor med åtgärder. 05.06 – 06.01.

Tjustbanan Bandel 845, 58+720 – 59+510. Falerum. Programhandling geoteknik. 05.03 – 05.05.

Stax 25. Borlänge – Falun – Storvik – Bollnäs. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. 03.05-03.07.

Stax 25. Väst-Södermanlandsbanan delen Nyköping – Flen. Stabilitetsberäkningar, fält-, rit- och laboratoriearbeten. 0104-0107, 0203.

Stax 25. Väst-Södermanlandsbanan delen Oxelösund – Nyköping. Stabilitetsberäkningar fält- och laboratoriearbeten. 0102-0104.

Riskanalys för dräneringsåtgärder bansträckan Kolmåden – Åby km 101++50 – 104+564. 0102-0103.
Stax 25 ton. Rekarne – Kolbäck. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt uppritning 0003-0004.

Stax 25 ton Tillberga – Västerås Norra km 101+000 – 105+700 m.fl. sträckor. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, stabilitetsberäkningar samt ritarbeten. 00.03-0008.

Järnvägsbro över väg vid Staffansbo, km 157+452. Bandelen Sala-Avesta/Krylbo. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik (BGeo). 9909.

Kinnekullebanan, delen Gårdsjö – Mariestad, Hova Mosse, km 2+300 - 2+900, Lättklinkerförstärkning. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik (BGeo). 9906.

Stax 25 ton Rekarne – Kolbäck. Borgåsund –Kolbäck. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt stabilitetsberäkningar. 9812-0003.

Järnvägsbro över Seglingsbergsbäcken, km 133+659,3 bansträckan Ramnäs - Seglingsberg. Byggnadsteknisk Beskrivning, Geoteknik (RGeo, BGeo) dat. 99-10-01.

Staffansbo. Järnvägsbro över enskild väg, km 157+451,5 Sala - Avesta / Krylbo. Byggnadsteknisk Beskrivning, Geoteknik (RGeo, BGeo) dat. 99-09-01.

Järnvägsbro över Gruvbäcken, km 27+553. Bandelen Tillberga - Sala. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik (BGeo). 9906.

Roslagsbanan, Nya kontaktledningsfundament delen Frösunda – Ekskogen km 34+672 - 39+011. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik. Grundläggning av kontaktledningsfundament 1999-05-17.

Stax 25 ton. Rekarne – Kolbäck. Km 201+000 – 202+000 m.fl. sträckor. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt uppritning 9812-9911.

Tjustbanan, delen Åtvidabergs Bangård. Slopande av spår 2, Ny plattform. Arbetshandling mark Byggnadsteknisk Beskrivning, Geoteknik (Bgeo). 1998-10-19.

Roslagsbanan Nya kontaktledningsfundament delen Roslags Näsby – Lindholmen. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik 1998-09-04.

Stax 25 ton Västra stambanan delen Laxå – Skövde km 231+000 – 312+000. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 9801-9802.

Stax 25 Norrsten-Mjölby-Boxholm km 265+580 – 279+200. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 9712-9801.

Godsstråket genom Bergslagen, dubbelspårsutbyggnad. Delen Hallsberg - Mjölby, sträckan Åsbro - Mariedamm km 210+000 - 228+000 befintligt spår. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 9705-9709.

Utredning av stabilitetsförhållanden för bef. järnvägsbank mot Trosaån i Vagnhärad 9705 i samband med det stora skredet. 9705-0001.

Väg 210 trafikplats Bäckeby (E4) - Söderköping, delen Västra Husby - Björstad. Arbetsplan. 1995-01-31. Bygghandling. Teknisk beskrivning, Geoteknik (Tbv/geo) 1996-01-15.

Bro över Vadsbroån, TGOJ km 51+456 på bandelen Nyköping C - Flens övre. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (BGeo) 1995-07-04.

Bro över gc-väg vid Prinsgatan, Storgatan (RV 50), Motala kommun. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (Bgeo) 1995-03-01.

Godsstråket genom Bergslagen, delen Stenkullen -Motala. Dubbelspårsutbyggnad. Vägport vid Offerby, km 264+120. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (Bgeo) 1995-02-28.

Bro över Hyndevadsån, TGOJ km 97+205 på bandelen Flen - Eskilstuna. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (Bgeo) 1995-02-13.

Permanenta konstruktioner 1994-08-26. Provisoriska konstruktioner 1994-08-26.
Gång- och cykeltunnel under järnvägen, Katrineholm Centralstation. Bygghandling (Bgeo). Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik.

Katrineholm mot Flen km 132+880 - 133+000 och km 133+260 - 133+640. Teknisk PM, Geoteknik. 1994-06-22.
Katrineholm - Norrköping km 134+480 - 134+640 spår N1 och U1. Teknisk PM, Geoteknik. 1994-06-15.
Katrineholm - Hallsberg. Teknisk PM, Geoteknik. 1994-04-27.
Katrineholm stn. Bangårdsombyggnad. Systemhandlingar.

GC-tunnel under järnvägen, Katrineholms Centralstation. Systemhandling Teknisk PM, Geoteknik. 1994-03-29.

Ny bro över Vrenaån, TGOJ km 34+898 på band Oxelösund-Valskog. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1994-03-15.

Väg 627 Ö Tollstad-Sjögestad delen Prästtorp-Sjögestad bro. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1993-12-21.

Befintlig järnvägsbank vid Harsjömossen kring km 80 på bandelen Flen-Eskilstuna. Teknisk PM, Geoteknik. 1993-10-25.

Nynäsbanan ett flertal delsträckor. Geotekniskt fältarbete och laboratoriearbeten utfört under perioden 9304-9307.

Vägbro vid Törnevalla på bandelen Åby-Linköping km 215+737 samt tillfarts- och ersättningvägar. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1993-03-26, rev 93-06-15.

Svealandsbanan, delen Prästmista - Gorsingeholm km 9+000-12+200, 12+500-12+700 och 44+000-48+700. Geotekniskt fältarbete och laboratoriearbeten utfört vid två etapper dels 9301-9302 och dels 9304-9305.

Vägbro vid Lundby på bandelen Fiskeby-Kimstad km 197+736 jämte tillfarter, Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1992-11-24.

Väg E4 vägport under järnvägen vid Fyrby. Jord- bergsonderingar och bergkärnprovtagningar 9104 resp. 9111.

Väg E4 Bro över Motala ström. Geotekniska fältarbeten utförda och redovisade till Vägverket i två etapper 9012-9104 och 9203-9204.

Geoteknik, stabilitetsutredningar etc.

2012,  Åbymoskolan, Norrköping – geoteknisk undersökning skolbyggnad
          Aspängen, Norrköping - geoteknisk undersökning flerbostadshus     
          SAPA profiler. Geotekniska undersökningar, packningskontroller
          Mejeristen, Söderköping – geoteknisk undersökning industri
          Cisternen, Katrineholm. Geoteknisk undersökning traversfundament   
          Katedralen, Lambohov, Linköping. Geoteknisk undersökning.       
          Utmålet, Nyköping. Geoteknisk undersökning industribyggnad.

2011,  SAPA profiler – geoteknisk undersökning tillbyggnad industri
          Spårvägen 3, Norrköping - geoteknisk undersökning spårhallar     
          Argumentet 1, Linköping - geoteknisk undersökning industri. Botrygg AB
          Tennisparken, Vingåker – geoteknisk undersökning översikt
          Drothem Broby 1:8. Stabilitetsutredning.      
          Kullbergska sjukhuset, Katrineholm. Geoteknisk undersökning.       
          Isglassen, Lambohov, Linköping. Geoteknisk undersökning bostadshus.
          Norra kyrkogården, Norrköping. Geoteknisk undersökning.   

2010, Butängen 2:1, Norrköping – geoteknisk undersökning     
          Agroetanolfabriken, Norrköping - geoteknisk undersökning. Structor Östergötland     
          Tindered 2.6, Helgenäs - geoteknisk undersökning. Västerviks kommun.
          Lärdomsljuset 4, Mjölby – geoteknisk undersökning bostadshus
          Högåsens skyddsområde, Nyköping. Geoteknisk undersökning. Structor i Nyköping AB     
          Agroetanolfabriken, norrköping. Geoteknisk undersökning.       
          Storängen 1, Söderköping. Geoteknisk undersökning bostadshus.
          Fall 1:26, Mantorp. Geoteknisk undersökning industri.     
          Del av Borg 11.2, Kneippen Syd – geoteknisk undersökning
          Föraren 1, Norrköping – geoteknisk undersökning tillbyggnad industri
          Depå Västerås – geoteknisk undersökning tankar
          Fiskarna 5, Skönberga Husby – geoteknisk undersökning industri

2009,  Butängen 2:1, Norrköping – geoteknisk undersökning, Banverket        
          Bergs slussar, Linköping – geoteknisk undersökning. AB Götakanalbolag 
          Ekensberg detaljplan, Nyköping – geoteknisk undersökning 
          Vrena by, Nyköping – geoteknisk undersökning. Structor i Nyköping AB     
          Industrigatan Åtvidaberg – geoteknisk undersökning. Åtvidaberg Vatten     
          Kungshagen 1:26, Nyköping – geoteknisk undersökning    
          Stensätter 1:252, Linköping – geoteknisk undersökning    
          Korslöt, Vagnhärad, Trosa – geoteknisk undersökning
          Asken 2, Norrköping – geoteknisk undersökning
          Stjärnholm 5:195, Oxelösund – geoteknisk undersökning
          Händelö 2:1, Norrköping – geoteknisk undersökning. Norrköpings Hamn & Stuveri AB

2008,  Arnö, Nyköping - geoteknisk undersökning. Structor
          Göta kanal, söderköping. Geoteknisk undersökning / stabiitetsutredning. Göta kanalbolag

2007, Sweco Energuide, Svärtinge, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning för kraftledningsstolpar.

2007, Västerviks kommun, Västervik 5:2, 5:14, 5:16. Geoteknisk översikt.

2006, Norrköpings kommun, Kv. Krogen, Norrköping. Geoteknisk undersökning för kvarter i innerstad. Miljöteknisk markundersökning med PID-mätningar och screeninganalyser.

2005, Eltel Networks, Ingelsta industriområde. Geoteknisk undersökning för elstolpar.

2005, EkoPerspektiv AB, Tjustbanan km 41+9751, Åtvidaberg. Geoteknisk undersökning. PM rördrivning under SJ.

2004, IBI Sverige AB, Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Miljöteknisk markundersökning.

2004, Norrköpings kommun, Händelö 2:40 m.fl., Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc.

2004, Valdemarsviks kommun, Grännes, Valdemarsviks kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Stabilitetsutredning.

2003, PEAB Sverige AB, Kv. Höjden 15, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till ombyggnad etc.

2002, Stadspartner AB. Ljungsbroravinen, Linköpings kommun. Geoteknisk undersökning med hänsyn till stabilitet för planerad damm etc.

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Butängen 1:1 (del av kv. Alholmen), Slottshagen, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning för stabilitetsförhållanden etc.

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Humpegårdsområdet, Norrköping. Geoteknisk undersökning samt inför detaljplanearbete ge synpunkter på lämplig grundläggning av byggnader med hänsyn till sättningar från hus och eventuella uppfyllningar etc.

2001, Vägverket, Svärtinge, stabilitetsutredning.

2000, Göta kanalbolag, Mem skred kajkonstruktion.

2000, Skanska, Fiskekajen, Valdemarsvik.

2000, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

2000, Linköpings kommun, Holmenområdet. Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

2000, Linköpings kommun, Hackeforsdiket Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

1999, Fastighetsbolaget Duvkullen, Vårgård, Linköpings kommun Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys mot Stångån för planerad bostadsbyggnation.

1997-98, Banverket, Vagnhärad stationsområde. Utredning av stabilitetsförhållandena för befintlig järnvägsbank mot Trosaån i Vagnhärad 9705-9706 i samband med det stora skredet. Stabilitetsutredningen pågår fortfarande.

1997, Tekniska kontoret, Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys med anledning av markrörelser å Stora Solskina.

1997, Norrköping Miljö o Energi AB, Geoteknisk undersökning för bränsleberedningsanläggning på kommunala sopdeponin Häradsudden.

1995 ,Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för planerade dammar å Hamra.

1995-97, Norrköpings kommunala Renhållning AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys samt projektering av lak- och dräneringsvattenanläggning å kommunens sopdeponi Häradsudden. Utredning av lakvattnets rörelse söderut mot Borlejasjön.

1994, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

1992, Norrköpings kommun Renhållning AB, Geoteknisk undersökning för byggnader och omlastningsplatser.

1992, Norrköpings Kraft AB, Förprojektering och geohydrologisk undersökning för kolaskedeponi Händelö.

1991, Materialmännen Västervik, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för industritomt Gamleby.

1991, Norrköpings kommun, Geoteknisk och geohydrologisk undersökning stabilitetsanalys Yxbacken för planerad utbyggnad.

1991, Sune Eriksson AB, Norrköping, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser för industritomt.

1986, Söderköpings kommun, Hjelmsborgstippen. Stabilitetsundersökning efter markbrott i samband med utfyllnad.

1985, Söderköpings kommun, Grund- och stabilitetsundersökning för kommunförråd.

1984-93, Norrköpings Kraft AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser samt dagvattenprojekteringför kolaskedeponi å kv. Remmaren, Händelö.

1984, Söderköpings kommun, Komunala sopdeponin Hjelmsborgstippen. Geoteknisk undersökning och stabilitetsundersökning för dagvattenledning.

1983, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning Ågatan-Storån.

1981, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning för industriområde Hamra.
 

Riskanalyser, besiktningar

2005, E4 / Söderleden – Kneippen, Norrköpings kommun. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.

2005, Kv. Almen och Aspen, Söderköping. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med schaktningsarbeten.

2005, Hälleforsnäs, Flens kommun. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.

2004, Ekholmen Linköping, Stadspartner AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.

2004, LIDL, Katrineholm, Göran Almroth´s Byggnads AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.

2003, Söderleden, Norrköping. NCC AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.

2003, Finspångs värmeverk tillbyggnad samt utbyggnad av fjärrvärme i Viggestorp och Östermalm, Finspångs kommun. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.

2003, Kv. Borraren, Norrköpings kommun. AN Byggkonsult. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med rivningsarbeten.

Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten för va-utbyggnad.
2003, Fyrudden, Valdemarsviks kommun. Gatukontoret, Valdemarsviks kommun.

2002, Kv. Konstantinopel, Norrköpings kommun. NCC AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med pålningsarbeten.

2001, Banverket: Södra stambanan delen Nyköping – Åby, sträckan Kolmåden – Åby km 101+050 – 104+564. Dränering av glacismurar.

1996, Banverket: Hallsberg – Mjölby, riskanalys, vibrationsmätning etc.

1984-2003, Riskanalyser, besiktningar, vibrationsmätningar. En mångfald objekt med beställare av statliga verk, kommuner, entreprenadföretag etc.

Företag

Atkins Sverige AB
Banverket
Däldehög AB
Eltelnetworks
Envipro AB
Golders
Göta Kanalbolag
HSB
Hyresbostäder
Malmstaden
NCC
Skanska
SL
Stadspartner AB
Ståhl AB
Structor
Sweco energuide
Sydkraft Gas AB
PEAB
Ragn-Sells
Ramunderstaden
RGS90
Riksbyggen
Trafikverket
Vägverket

Kommuner

Finspång
Flen
Norrköping
Katrineholm
Linköping
Motala
Mjölby
Nyköping
Oskarshamn
Oxelösund
Söderköping
Vimmerby
Vingåker
Valdemarsvik
Västervik
Åtvidaberg
Ödeshög